|    Definities

a. ZCN: Stichting Zorgcentrale Noord
b. Opdrachtgever: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met ZCN of een offerte aanvraagt bij ZCN.
c. Partijen: ZCN en Opdrachtgever tezamen.
d. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ZCN.
e. Overeenkomst(en) /Opdracht(en): een Overeenkomst tussen ZCN en Opdrachtgever / een Opdracht van ZCN aan Opdrachtgever waarbij ZCN diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever gedurende een periode zoals tussen partijen overeengekomen.
f. Diensten: alle door ZCN aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst, Opdracht of andere rechtshandeling tussen ZCN en de Opdrachtgever.
g. Producten: alle door ZCN aangeboden producten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst, Opdracht of andere rechtshandeling tussen ZCN en de Opdrachtgever.

1             |    Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen ZCN en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 Er kan niet van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, tenzij dat tussen ZCN en Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen. Bij tegenstrijdigheid van algemene voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze algemene voorwaarden.

1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden/clausules van een Opdrachtgever of van derden binden ZCN niet, tenzij deze door ZCN schriftelijk zijn aanvaard. Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de Opdrachtgever op briefpapier enz. wordt verwezen zijn niet van toepassing op de door ons uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten Overeenkomsten(en) en zijn voor ons nimmer verbindend, tenzij deze afwijkende voorwaarde door ons uitdrukkelijk anders is bepaald, uitsluitend voor de betrokken Overeenkomst. 

2             |  Offertes  en  Overeenkomsten

2.1 De door ZCN opgestelde offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt.

2.2 Alle offertes van ZCN zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Beschrijvingen in offertes, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ZCN niet. ZCN is eerst gebonden door haar schriftelijke bevestiging van de opdracht.

2.3 Overeenkomsten tussen ZCN en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes of opdrachten door ZCN zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien ZCN reeds met de uitvoering van de werkzaamheden / diensten is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtbevestiging wordt door de opdrachtgever stilzwijgend aanvaard, indien deze niet binnen tien dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijke bezwaren heeft ingediend. 

2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/ of toezeggingen door één van onze medewerkers, binden ZCN slechts indien deze door ZCN schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Alle door ZCN opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. ZCN is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens ZCN niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

3             |  De opdrachtsom

3.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en worden verhoogd met de ten tijde van de facturering geldende omzetbelasting.

3.2  De berekening van de opdrachtsom is gebaseerd op de verwachting, dat de in de opdrachtsom berekende prijs- en loonfactoren dezelfde blijven als ten tijde van de bevestiging van de Opdracht door ZCN. Indien de Overeenkomst een looptijd heeft van langer dan drie maanden is ZCN gerechtigd kostenstijgingen voor zover die na die termijn van drie maanden zijn ontstaan, door te berekenen en dientengevolge de overeengekomen tarieven respectievelijk de totale prijs aan te passen en bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Zij zal de Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

4             |    Betalingsvoorwaarden

4.1  De betaling dient te geschieden binnen twintig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. De op de bankafschriften van ZCN aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

4.2  Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij door het enkele feit van niet-tijdige betaling, direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Opdrachtgever aan ZCN vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen ten bedrage van 1% per maand van het factuurbedrag. Tevens is Opdrachtgever alle door ZCN gemaakte juridische kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd aan ZCN. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming  van de uit de Overeenkomst voor hen voortvloeiende verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

5             |  Ontbinding  en  opschorting

5.1  Indien Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is ZCN gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder  gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende Overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van ZCN om volledige schadevergoeding te vorderen. ZCN is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

  1. De Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. De Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. De onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. De Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  5. Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

6             |   Niet  toerekenbare  tekortkoming:  overmacht

6.1 In geval van overmacht van ZCN zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van  de wil van ZCN onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

6.2 Zodra zich bij ZCN een overmachtstoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de Opdrachtgever.

6.3 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

6.4 Zolang de overmachtstoestand voortduurt zullen de verplichtingen van ZCN zijn opgeschort.

6.5 Als de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder betaling van enige schadevergoeding, kosten of rente. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan ZCN verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan ZCN te betalen.

6.6 ZCN is tijdens de overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

7             |   Toerekenbare   tekortkoming

7.1 Klachten over de wijze van nakomen van de Overeenkomst door ZCN moeten binnen tien dagen na constatering schriftelijk door de Opdrachtgever aan ZCN worden gemeld.

7.2 ZCN onderzoekt de juistheid van de klachten.

7.3 In geval van ondeugdelijke nakoming, is ZCN gerechtigd de ondeugdelijke nakoming te herstellen waarna de dienstverlening verder wordt gecontinueerd dan wel over te gaan tot betaling van schadevergoeding van alleen de geleden directe schade die beperkt wordt tot een vergoeding overeenkomend met het geoffreerde bedrag van twee actieweken, waarbij het bedrag per week bepaald wordt door het gemiddelde van de vier actieweken voorafgaand aan de ingediende klacht.

8             |      Aansprakelijkheid

8.1 De Opdrachtgever vrijwaart respectievelijk stelt ZCN schadeloos voor alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door ZCN geleverde zaken of verleende diensten.

8.2 ZCN is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of derden geleden directe schade veroorzaakt door ondergeschikten tenzij dat aan hun opzet en/of grove schuld te wijten is.

8.3 ZCN is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten ook al is dat aan hun opzet en/of grove schuld te wijten.

8.4 ZCN is in het bijzonder niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade veroorzaakt door de goederen, schriftelijke eindresultaten en adviezen die aan de Opdrachtgever ter beschikking is/zijn gesteld.

8.5 In het geval van het leveren van adressen is ZCN niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de bestandseigenaar.

8.6 In het geval van het leveren van adressen van externe bestandseigenaar vervult ZCN alleen een makelaarsfunctie. De adresleverancier kan, bij nalatigheid of faillissement van de Opdrachtgever ZCN alleen financieel verantwoordelijk stellen voor de commissie die geldt bij de desbetreffende transactie. De Opdrachtgever garandeert dat hij de diensten en/of producten niet zal gebruiken:

  • op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van ZCN of van derden en/of;
  • op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of;
  • in strijd met geldende wet- of regelgeving en/of;
  • in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

9             |  Het  betrekken van  derden  bij  de  opdrachtuitvoering

9.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever of door ZCN geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

10           |  Wijziging van  opdracht  c.q.  meerwerk

10.1 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

10.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, wordt dit bij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.

10.3 Indien een tussentijdse wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal ZCN de noodzakelijke aanpassing aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd en de daaraan verbonden meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11           |  Uitvoering van  de  overeenkomst

11.1 ZCN besteedt de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit en uitvoering van al haar zorgdiensten, alsmede aan de kwaliteit en uitvoering van eventuele overige te leveren goederen en diensten.

11.2 Uitvoering van de overeenkomst geschiedt op de in de offerte en/of overeenkomst aangegeven tijdstippen/perioden en steeds, tenzij anders overeengekomen, voor de duur van minimaal één jaar.

11.3 Overschrijding van de overeengekomen termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de betrokken Overeenkomst of enige andere met deze overeenkomt samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, noch recht geven tot het door of met behulp van derden verrichten van werkzaamheden ten uitvoering van de betrokken overeenkomst.

11.4 ZCN is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij voor zover mogelijk of noodzakelijk met die derden dezelfde contractuele bepalingen worden overeengekomen als waarvan ZCN zich in deze conformeert.

12           |  Tussentijdse  beëindiging  van  de  opdracht

12.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht tussentijds bij schriftelijke verklaring te beëindigen indien hij aannemelijk kan maken dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele verplichtingen.

12.2 Door ZCN dientengevolge te maken kosten en geleden schade als gevolg van de tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever dient terstond en zonder nadere ingebrekestelling aan ZCN te worden vergoed. De openstaande vorderingen inzake uitgevoerde werkzaamheden dienen onverwijld door de Opdrachtgever aan ZCN te worden betaald, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.

12.3 De Opdracht wordt door ZCN tussentijds beëindigd onder gehoudenheid van de Opdrachtgever tot vergoeding van alle daaruit voor ZCN voortvloeiende kosten en schade. ZCN behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze door ZCN aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

13           |      Zekerheidsstelling

13.1 ZCN is gerechtigd na het aangaan van de opdracht, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat aan de betalingsplicht voldaan zal worden. Indien de Opdrachtgever weigert of nalaat binnen de door ZCN gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft ZCN het recht bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever is verplicht alle schade, die ZCN door zijn weigering of nalaten lijdt, aan ZCN te vergoeden.

14           |    Intellectuele   eigendomsrechten

14.1 Indien en voor zover op de geleverde producten, verrichte diensten en/of resultaten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de Opdrachtgever rusten, verleent Opdrachtgever aan ZCN hierbij een licentie gedurende de duur van de Overeenkomst met betrekking tot dergelijke rechten.

14.2 ZCN zal in eigendom hebben en houden alle intellectuele eigendomsrechten welke voortvloeien of voortkomen uit de werkzaamheden die zij ten behoeve van Opdrachtgever verricht. Opdrachtgever zal alles voor zover redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, in het werk stellen teneinde ZCN de hiervoor bedoelde intellectuele eigendomsrechten aan ZCN te laten toekomen.

15           |      Geheimhouding

15.1 ZCN en de Opdrachtgever verplichten zich geen product-, markt-, klanten- of bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, tenzij deze informatie i) van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, ii) door de andere partij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie, iii) door de andere partij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden, of iv) openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie. ZCN en de Opdrachtgever verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomst en verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten Overeenkomst dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen. De bovengenoemde geheimhoudingsverplichtingen blijven van kracht gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging daarvan.

16           |      Persoonsgegevens

16.1 De Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op ZCN (zoals medewerkers, klanten, zakenrelaties en contactpersonen van ZCN), met name de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit kader zal tussen partijen een bewerkersovereenkomst worden gesloten.

17           |   Diversen

17.1 Op deze algemene voorwaarden, alle offertes, Overeenkomsten, opdrachten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen ZCN en de Opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

17.2 In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. ZCN zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Partijen kunnen enkel afwijken van (de bepalingen voortvloeiende uit) deze overeenkomst, indien daarover tussen partijen overeenstemming is bereikt.

17.4 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij ZCN hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat.

17.5 ZCN kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van de Opdrachtgever.

17.6 Indien ZCN op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.