Artikel 1: Definities

 1. Persoonsalarm: diensten die geleverd worden door Stichting Zorgcentrale Noord (ZCN), te Beilen.
 2. Persoonsalarm is de dienst voor in uw woning, mobiele alarmering is de dienst voor in en buiten uw woning. Lifestylemonitoring is de dienst waarbij een sensorenset de dagelijkse bewegingen en activiteiten analyseert.
 3. Abonnee: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een vrij beroep of bedrijf, die diensten afneemt van of via Zorgcentrale Noord.
 4. Dienstenpakket: het pakket bestaande uit Persoonsalarm met aanverwante artikelen en/of diensten die Zorgcentrale Noord levert.
 5. Dienstverlener: de (rechts)persoon met wie Zorgcentrale Noord een overeenkomst heeft voor het leveren van diensten aan abonnee en opdrachtgever.
 6. Contactpersonen: door abonnee aangewezen personen die op de hoogte wordt gebracht wanneer een alarmoproep plaats vindt.
 7. Draadloze hals-/polszender: een draadloze zender met drukknop die abonnee met zich mee kan dragen en waarmee het Alarmapparaat thuis op afstand geactiveerd kan worden in uw woning.
 8. Apparatuur bij persoonsalarm: alarmapparaat plus draadloze hals-/polszender.
 9. Apparatuur bij mobiele alarmering: draagbaar alarmapparaat met alarmknop.
 10. Apparatuur bij lifestylemonitoring: sensorenset.
 11. Gezinsleden: de partner van abonnee (d.w.z. degene met wie deze is gehuwd of duurzaam samenwoont als levensgezel(lin) blijkens het bevolkingsregister) en zijn/haar inwonende kinderen.
 12. Huisgenoten: personen, woonachtig op hetzelfde adres als abonnee.
 13. Persoonsalarm: het systeem dat voorziet in het oproepen van hulp ingeval van een noodgeval.
 14. Sleutelhouder: de persoon (mantelzorger) die door abonnee is aangewezen als hulpverlener in geval van een alarmoproep door abonnee en die een sleutel van de woning van abonnee heeft. De sleutelhouder is in te zetten binnen en buiten de woning. U dient zelf met de sleutelhouder afspraken te maken over het adherentiegebied en deze afspraken door te geven aan Zorgcentrale Noord. Aandachtspunt hierbij is dat er buiten het adherentiegebied geen sleutelhouder ingezet kan worden voor de hulpverlening. Inzet door 112-diensten kan alleen als uw hulpoproep ook een 112-noodzaak kent. (De inzet van 112 is alleen voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand of als u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld mishandeling of inbraak. Bron: Rijksoverheid).
 15. Professionele alarmopvolging: de (zorg)organisatie die door abonnee is aangewezen als hulpverlenende instantie in geval van een alarmoproep door abonnee en die een sleutel van de woning van abonnee heeft of toegang heeft tot een sleutelkluis. Alleen in te zetten in uw woning en na een indicatiestelling door de zorginstelling, door u zelf te regelen.
 16. Alarmapparaat: het apparaat waarmee abonnee een spreek-/luisterverbinding kan opbouwen met het callcenter van dienstverlener.
 17. Opdrachtgever: wordt bedoeld de abonnee.
 18. Adherentiegebied: gebied waarbinnen een klant kan rekenen op ondersteuning van de aanbieder/zorgopvolger. Buiten dit gebied is de klant aangewezen op hulp van derden zoals mantelzorgers.
 19. Contract: ondertekend aanvraagformulier inclusief algemene voorwaarden, informatie over het product/dienst en de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening in het kader van het Dienstenpakket.

Artikel 3: Aanvang contract, betaling en abonnementsgeld

 1. De keuze van uw dienst/product is tot stand gekomen vanuit de telefonische intake uitgevoerd door onze medewerker waarbij gekozen is voor een dienst/product dat het beste aansluit bij uw situatie en wensen. In het geval van een digitale aanmelding hebt u uw keuzen kunnen baseren op de voorlichting gegeven op de website. Mocht in de praktijk dit toch niet het geval zijn, neemt u dan direct contact op met Zorgcentrale Noord.
 2. Uw contract is een kopie van het aanvraagformulier (zowel schriftelijk als digitaal). Op uw wens kan Zorgcentrale Noord u een contract toezenden door ZCN en u ondertekend.
 3. Het contract start per de maand waarin het alarmapparaat is aangesloten of geactiveerd. Het contract bij lifestylemonitoring start per de maand waarin de sensoren worden geactiveerd. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso rond de vijfentwintigste van iedere maand. Betaling vindt plaats over de afgelopen kalendermaand waarin de alarmering aangesloten was.
 4. De hoogte van het verschuldigde abonnementsgeld wordt bij aanvang vastgesteld en kan gedurende de loop van het contract worden gewijzigd. Prijswijzigingen worden vooraf schriftelijk gemeld aan de abonnee dan wel opdrachtgever.
 5. Alle door abonnee dan wel opdrachtgever met Zorgcentrale Noord overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.
 6. Abonnee dan wel opdrachtgever verleent machtiging voor automatische incasso van de abonnementsgelden en de kosten voor de uitvoering van de opdrachten.
 7. Indien door abonnee dan wel opdrachtgever niet tijdig (binnen een maand) wordt voldaan aan haar financiële verplichtingen jegens Zorgcentrale Noord, worden verdere juridische stappen ondernomen.

Artikel 4: Garantie

 1. De garantie zoals die geldt en is omschreven in een bij een geleverd artikel behorend certificaat of ander geschrift is van kracht indien en zodra aan de eventuele voorwaarden daarvoor is voldaan. Als niet anders is bepaald, gaat de garantie in op de dag van levering.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Abonnee dan wel opdrachtgever die gebruik maakt van de apparatuur voor persoonsalarm dient te beschikken over een goed functionerende telefoonverbinding. Zorgcentrale Noord is niet aansprakelijk voor onderbrekingen en/of storingen door een niet goed functionerende telefoonverbinding van abonnee dan wel opdrachtgever, ten gevolge van een niet goed functioneren van het nationaal telefoonnetwerk of ten gevolge van een blokkering van telefoonlijnen buiten haar schuld of buiten de schuld van derden die werkzaamheden voor Zorgcentrale Noord verrichten. Lifestylemonitoring en mobiele alarmering vragen om een goed functionerende internetverbinding.
 2. Tekortkomingen aan apparatuur, worden door Zorgcentrale Noord kosteloos opgelost, tenzij sprake is van omstandigheden zoals vermeld onder artikel 8.1.
 3. Zorgcentrale Noord is nooit aansprakelijk voor de werking van signaalgevers die werkzaam zijn op batterijen. Zorgcentrale Noord adviseert deze eenmaal per 2 maanden te testen door hiermee een alarm te maken.
 4. Abonnee dan wel opdrachtgever verleent hierbij goedkeuring aan Zorgcentrale Noord en/of aan derden die werkzaamheden uitvoeren om zich, na deugdelijke legitimatie, toegang te verschaffen tot het huis van abonnee dan wel opdrachtgever. De schade aan de woning van abonnee dan wel opdrachtgever die voortvloeit uit de redelijke toepassing van de alarmopvolging komt voor rekening van abonnee dan wel opdrachtgever.
 5. Abonnee dan wel opdrachtgever garandeert dat hij/zij hetzij minimaal twee sleutelhouders opgeeft die binnen een straal van 10 km of binnen 30 minuten reizen van de woning van abonnee dan wel opdrachtgever wonen/werken, hetzij één professionele alarmopvolger en één contactpersoon. Bovendien garandeert abonnee dan wel opdrachtgever dat hij/zij minimaal één contactpersoon opgeeft, die bij ernstige calamiteiten gewaarschuwd kan worden. Zodra er wijzigingen optreden in de gegevens van de sleutelhouders, professionele alarmopvolger en/of contactpersoon dient abonnee dan wel opdrachtgever dit onmiddellijk door te geven aan Zorgcentrale Noord. Abonnee dan wel opdrachtgever zal Zorgcentrale Noord vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid over de wijze waarop de alarmopvolging door sleutelhouders, professionele alarmopvolger en/of contactpersoon plaatsvindt.
 6. Indien de abonnee een professioneel hulpverlener opgeeft dient de abonnee zelf afspraken te maken met deze professioneel hulpverlener over indiceren, zorgopvolging en het betreden van de woning. Zorgcentrale Noord houdt zich het recht voor om de door de abonnee opgegeven professioneel hulpverlener te informeren over diens opgave.

Artikel 6: Service responstijden storing apparatuur

 1. Zorgcentrale Noord neemt binnen 4 uur na het behandelen van de storing contact op met abonnee dan wel opdrachtgever en is in geval van urgentie binnen 24 uur na het behandelen van de melding ter plaatse. Wanneer er geen sprake is van urgentie is Zorgcentrale Noord op werkdagen binnen 48 uur ter plaatse.
 2. Storingen worden in behandeling genomen op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur.
 3. Zorgcentrale Noord bepaalt in overleg met abonnee dan wel opdrachtgever wat een urgente storing is.
 4. Indien Zorgcentrale Noord niet aan artikel 6.1 en 6.2 kan voldoen is hij slechts aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade voor abonnee dan wel opdrachtgever voor zover het te wijten is aan zijn schuld of voor zover dit krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 5. Wanneer er tijdens de weekenden een installateur moet verschijnen, zal dit een toeslag op het uurloon van de technicus tot gevolg hebben.

Artikel 7: Huur van Apparatuur

 1. De in de woning van abonnee dan wel opdrachtgever geïnstalleerde apparatuur voor persoonsalarm blijft eigendom van Zorgcentrale Noord. De apparatuur voor mobiele alarmering en lifestylemonitoring is uw eigendom. Zorgcentrale Noord is verantwoordelijk voor de apparatuur vanaf moment van aansluiting, met uitzondering van de situaties vermeld zoals in artikel 8.1.
 2. Zorgcentrale Noord houdt zich het recht voor te allen tijde toegang te krijgen van de abonnee dan wel de opdrachtgever tot de apparatuur van Zorgcentrale Noord.

Artikel 8: Garantie van apparatuur

 1. Zorgcentrale Noord draagt de verantwoordelijkheid om werkende apparatuur bij de abonnee dan wel opdrachtgever aan te bieden. Zorgcentrale Noord zorgt voor kosteloze reparatie en/of vervanging behalve bij:
  • Reparatiewerkzaamheden aan niet door Zorgcentrale Noord of onder haar verantwoordelijkheid geïnstalleerde apparatuur.
  • Beschadiging of gedeeltelijke vernieling van de apparatuur door geweld, inbraak, beschadiging of vernieling van het pand dan wel de ruimte waarin de apparatuur zich bevindt en andere oorzaken waaraan menselijk handelen of nalaten door anderen dan Zorgcentrale Noord en haar personeel ten grondslag ligt.
  • Van buiten komend onheil zoals brand, overstroming, lekkages, storm, blikseminslag, aardbeving, fluctuaties in de netspanning enz.
  • Reparatiewerkzaamheden noodzakelijk als gevolg van werkzaamheden uitgevoerd door derden, zonder toestemming van Zorgcentrale Noord.

In alle overige gevallen van storing binnen de fabrieksgarantietermijn kan abonnee dan wel opdrachtgever een melding maken aan Zorgcentrale Noord om de storing of het gebrek kosteloos te laten verhelpen door Zorgcentrale Noord.

Artikel 9: Overige Bepalingen

 1. Abonnee dan wel opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die nodig zijn voor een adequate afhandeling van de alarmoproep.
 2. Abonnee dan wel opdrachtgever dient in beginsel de door Zorgcentrale Noord gemaakte onkosten te vergoeden voor zover deze niet in de tarieven, als vermeld in de informatieset, zijn inbegrepen. De volgende kosten komen echter, onverminderd artikel 8.1, voor rekening van Zorgcentrale Noord:
  • In geval van huur van de apparatuur;
  • De door abonnee dan wel opdrachtgever te maken kosten bij het ter reparatie opsturen van de alarmapparaat en draadloze hals-/polszender aan Zorgcentrale Noord, dit geldt tevens voor het retour zenden van de apparatuur na beëindiging van de huurovereenkomst;
 3. Zorgcentrale Noord kan haar verplichtingen jegens abonnee dan wel opdrachtgever opschorten en/of beëindigen indien:
  • Abonnee dan wel opdrachtgever als gevolg van zijn/haar fysieke of geestelijke gesteldheid zodanig gebruik maakt van zijn/haar bevoegdheid tot het doen van oproepen via de apparatuur, dat van Zorgcentrale Noord redelijkerwijs niet verwacht kan worden de werkzaamheden aan abonnee dan wel opdrachtgever ingevolge de overeenkomst met abonnee dan wel opdrachtgever voort te zetten;
  • Abonnee dan wel opdrachtgever die gebruik maakt van de apparatuur en langer dan een maand niet (meer) beschikt over een goed functionerende telefoonverbinding.
  • Ingebreke blijven van abonnee danwel opdrachtgever, na een maand, inzake het voldoen van het abonnement.
 4. In geval van huur zal abonnee of opdrachtgever na beëindiging van deze overeenkomst of opschorting van de werkzaamheden de apparatuur binnen twee weken retour sturen naar Zorgcentrale Noord.
 5. In geval van beschadiging en/of ernstige bevuiling van door Zorgcentrale Noord teruggenomen apparatuur zullen de kosten voor herstel en/of schoonmaak hiervan worden doorberekend aan abonnee dan wel opdrachtgever.
 6. In geval van verlies of verdwijning van handzender of alarmapparaat zullen de kosten voor vernieuwing hiervan in rekening worden gebracht bij abonnee dan wel opdrachtgever.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid en AVG

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Persoonsgegevens van abonnee dan wel opdrachtgever worden opgenomen in een persoonsregistratie waarvan Zorgcentrale Noord houder is.
 3. Zorgcentrale Noord verstrekt of verwerkt persoonsgegevens, zoals eventuele gezondheidsgegevens, alleen aan andere partijen wanneer dit in lijn is met het doel waarvoor deze gegevens verkregen zijn. 
 4. Zorgcentrale Noord sluit met andere bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat deze gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons.  
 5. Zorgcentrale Noord zegt toe dat zij in het gebruik van de persoonlijke gegevens van abonnee dan wel opdrachtgever voor het overige strikte geheimhouding zal betrachten en dit ook van dienstverlener verlangt. 
 6. De binnenkomende gesprekken op de alarmcentrale kunnen worden opgenomen. Deze opnames zijn uitsluitend voor intern gebruik en kunnen dienen als archiefmateriaal. Na 3 maanden worden de opnames gewist.

Artikel 11: Opzegging

 1. Zorgcentrale Noord is bevoegd haar werkzaamheden voor een abonnee dan wel opdrachtgever ingevolge de overeenkomst met abonnee dan wel opdrachtgever op te schorten indien abonnee dan wel opdrachtgever in gebreke blijft om een dienstverlener die een dienst voor haar heeft verricht te betalen.
 2. De overeenkomst inzake het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Opzeggen kan elke maand. Wanneer abonnee of Zorgcentrale Noord de overeenkomst inzake het abonnement wenst op te zeggen dient dit schriftelijk, met daartoe bedoeld formulier te geschieden per de eerste van de volgende maand.
 4. De einddatum van de overeenkomst is de datum waarop de opzegging en de apparatuur ontvangen zijn door Zorgcentrale Noord.
 5. In het geval van beëindiging door het in gebreke zijn van de abonnee dan wel opdrachtgever, heeft Zorgcentrale Noord het recht om apparatuur weg te halen, de dienstverlening te staken en alle kosten voortvloeiend hieruit te verhalen op de abonnee dan wel opdrachtgever.

Artikel 12: Overdracht rechten en verplichtingen

Abonnees dan wel opdrachtgevers zijn niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij Zorgcentrale Noord daar expliciet toestemming voor geeft.

Artikel 13: Wijziging algemene voorwaarden

Zorgcentrale Noord kan deze voorwaarden jaarlijks aanpassen. Indien dit het geval is wordt abonnee dan wel opdrachtgever hierover schriftelijk geïnformeerd door Zorgcentrale Noord.

Artikel 14: Klachtenprocedure

Indien een abonnee dan wel opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden, kan hij een klacht indienen bij Zorgcentrale Noord. Indien dienstverlener een eigen klachtenprocedure heeft dient laatstgenoemde procedure eerst gevolgd te worden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het abonnement en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen aanhangig te worden gemaakt bij de Rechtbank te Amsterdam.

Per 1 maart 2020